טפסים

דמי אבטלה

 

במהלך תקופת קבלת דמי אבטלה ,ביטוח לאומי מנכה במקור את המס, ומשלם למבוטח את היתרה.

לצורך בדיקת החזר מס, אנו זקוקים לאישור התשלומים השנתי מביטוח לאומי.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס כתוצאה מקבלת דמי אבטלה, יש לקבל אישור שנתי ממס הכנסה.
מצ”ב קישור להזמנת האישור מביטוח לאומי, האישור נשלח ישירות לביתך תוך מס’ ימים. להזמנת האישור

פנסיה

חלק מהקצבה או מהקצבאות שאתה מקבל ממעבידך לשעבר או מקופת גמל או מקרנות פנסיה או חלק מקצבה בשל אובדן כושר עבודה (המוגדרת כהכנסה מיגיעה אישית ). פטור ממס בהגיעך לגיל פרישה.

הפטור לשנה הוא בשיעור של %43.5 מתקרת הקצבה המזכה בסך 99,720 ₪, כלומר 43,378 ₪ אך לא יותר מגובה סך כל הקצבאות מסוג זה שהתקבלו במשך כל השנה.בכל קצבה אחרת הפטור הוא %35 מהקצבה. גם פטור זה מותנה בכך שמקבל הקצבה הגיע לגיל פרישה.

החל משנת המס 2004, שונו תנאי קבלת הפטור וניתן לקבלו רק אם בעל הקצבה הגיע לגיל מסוים או פרש בשל נכות כמפורט להלן. ב-1.4.04 נכנס לתוקף “חוק גיל הפרישה” ששינה את גיל הזכאות במצבים מסוימים והחל מאותו מועד.החל משנת 2004, בוטל הפטור למי שעבד, בגבר 30 שנה או באישה 25 שנים ומי שפרש על-פי כל דין למרות שלא הגיע לגיל פרישה (פרישה מוקדמת), לרבות פרישה מוקדמת של כוחות הביטחון, גם אם היה זכאי לו קודם.

‘גיל פרישה’ לעניין זה בשנת 2013:

א. מי שהגיע לגיל פרישה: גבר שהגיע לגיל 67  /  אישה שהגיעה לגיל 62.

ב. פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של %75 או יותר שנקבעה על-פי החוקים הרלבנטיים.

לדוגמה: הכנסתך מקצבה (פנסיה) בשנת המס הייתה 100,000 ₪.

לא תהיה זכאי לפטור של %43.5 מכל הסכום, אלא רק מסכום של 99,720 ₪ (‘תקרת הקצבה המזכה’).

הפטור המרבי יהיה של 43,378 ₪ (43.5% מ-99,720) והקצבה החייבת במס תהיה: 56,622 = 43,378 – 100,000.

על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס כתוצאה מקבלת פנסיה, יש לקבל טופס 106 מקופסת הפנסיה / גמל.

פיצויי פיטורין

מענק פרישה – פטור בסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה.

על מענק מוות -פטור בסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה, לפי משכורת החודש האחרון, כפול מספר שנות העבודה.

מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכומי הפטור, אולם בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לגבי מענק פרישה שנתקבל השנה על 12,120 ₪ לכל שנת עבודה. סכום הפטור לגבי מענק עקב מוות לא יעלה על 24,260 ₪ לכל שנת עבודה.

על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס כתוצאה מקבלת פיצויי פיטורין, יש לקבל אישור מעביד (טופס 161)

תואר אקדמי

נקודות זיכוי תינתנה לתושב ישראל בשנים שלאחר סיום הלימודים למסיימי לימודיים אקדמאיים לתואר ראשון, לימודי מקצוע, תואר שני, תואר שלישי או רפואה.
כללי הזכאות: תואר אקדמי הוא “תואר מוכר” המתקבל “ממוסד להשכלה גבוהה”, כמשמעותם בחוק להשכלה גבוהה.
“לימודי מקצוע” כפי שיפורטו להלן, ניתן למצוא ברשימת המוסדות המוכרים לתואר אקדמי.
סיום תואר ראשון – נקודת זיכוי אחת לכל שנה החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים כמספר שנות הלימוד לתואר, אך לא יותר מ-3 שנים.

סיום תואר שני – זכאות למחצית נקודת הזיכוי לכל שנה החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים כמספר שנות הלימוד לתואר, אך לא יותר משנתיים.

על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס כתוצאה מקבלת תואר אקדמי:
א. יש להציג אישור על סיום לימודים (ניתן לקבל את האישור מהמוסד הרלוונטי).
ב. מילוי טופס 119 (שימולא על ידנו).

לצפייה בטופס 119

שחרור משירות סדיר בצה״ל

זיכוי לחייל משוחרר ניתן בגין הכנסה מעבודה שכירה במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר החודש בו סיים החייל את “שירותו הסדיר”. (“שירות סדיר” ייחשב – שירות בצה”ל, משמר הגבול, משטרה ושירות לאומי).
חייל ששירת לפחות 23 חודש וחיילת 22 חודשים – 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש.
חייל ששירת פחות מ-23 חודשים וחיילת פחות מ-22 חודשים – 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס בעקבות השחרור משירות סדיר בצה”ל, יש לקבל תעודת שחרור מצה”ל.

לקבלת תעודת השחרור מצה”ל

חופשת לידה

במהלך תקופת קבלת דמי הלידה ,ביטוח לאומי מנכה במקור את המס, ומשלם ליולדת את היתרה.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס בעקבות חופשת הלידה, יש לקבל אישור שנתי על תשלום דמי לידה עבור מס הכנסה.
רצ”ב קישור להזמנת האישור מביטוח לאומי, האישור נשלח ישירות לביתך תוך מס’ ימים.

עליה לארץ

“עולה חדש” שהיה תושב ישראל לפני 01/01/2007, יהיה פטור ממס במשך 5 שנים או 4 שנים על הכנסותיו מחוץ לישראל, לפי סוג ההכנסה שבה מדובר. “עולה חדש” או “תושב חוזר ותיק” שהגיעו לישראל לראשונה מיום 01/01/2007, יהיו פטורים ממס למשך 10 שנים ומדיווח על הכנסותיהם שהופקו בחו”ל או שמקורן בנכסים בחו”ל.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס בעקבות עליה לארץ, יש לקבל תעודת עולה או אשרת עולה או אישור זמני.

להזמנת אישור מביטוח לאומי

תושב חוזר “מוטב” הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, לאחר היה לתושב חוץ במשך 6 שנים רצופות.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס בעקבות עליה לארץ, יש לקבל תעודת תושב חוזר ממשרד העלייה הקליטה.

התגוררתי בעיירת פיתוח או בישוב מעבר לקו הירוק

ישנם יישובים אשר תושביהם זכאים להנחה מהמס בשיעור מההכנסה ובכפוף לתקרה. הגדרת ‘תושב’ לעניין ההנחות ממס: תושב בישוב מסוים – יחיד שמרכז חייו באותו ישוב. על מנת לקבל את הזיכוי ממס, עליך להתגורר בישוב המזכה ברציפות במשך 12 חודשים לפחות. בשנה הראשונה להיותך תושב בישוב מזכה יינתן הזיכוי באופן יחסי למשך התושבות.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס בעקבות התגוררת בעיריית פיתוח או בישוב מעבר לקו הירוק, יש לקבל אישור תושבות מהעירייה לשנות המס הרלוונטיות.

ל​רשימת הישובים הזכאים להנחה במס

משפחה חד-הורית

יחיד שהוא הורה במשפחה חד-הורית לילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, זכאי לנקודת זיכוי אחת על עצם היותו “משפחה חד הורית” אם אינו חי עם יחיד אחר. בנוסף לכך זכאי לנקודות זיכוי עבור ילדים.
יש לציין, כי במקרה שהגבר הוא ראש המשפחה החד הורית יהיה זכאי אף הוא לנקודות זיכוי עבור הילדים הנמצאים ברשותו.
בסעיף זה יש להצהיר ב”כן” או “לא” אם הינך מנהל משק בית משותף עם יחיד אחר.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על משפחה חד הורית, יש לקבל פסק דין או הסכם גירושין או אישור פ”ש.
לעניין משמורת משותפת – פסק דין המעיד על כך ועל חלקם במשמורת.

תשלום מזונות

גרוש המשלם מזונות לבת זוגו לשעבר, והוא נשוי לבת זוג אחרת, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל תשלום המזונות.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על תשלום מזונות, יש לקבל:
1. הסכם הגירושים בו נקבע סכום המזונות.
2. לעניין תמיכה בכלכלת הילדים – מסמכים המעידים על חלקו בהוצאות הכלכלה.
3. ת”ז בו מצוין כי נישא מחדש (ליתר בטחון – אם יש).

תרמתי להנצחת זכרו של קרוב משפחה שהיה חייל / שוטר / נספה בפעולות איבה

אם הוצאת סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתך (בן זוג, בן, אח, הורה, נכד, גיס או חתן) שהיה חייל או שוטר שנספה במערכה או להנצחת זכרו של בן משפחתך כאמור, חלל פעולות האיבה והטרור, תוכל לקבל זיכוי מהמס בסכום השווה ל-%30 מהסכום שהוצאת.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על תרומה להנצחה, יש לקבל חשבונית מס בדבר ההוצאה הנ”ל.

היה לך בן משפחה החולה במחלה קשה כגון: אלצהיימר, פרקינסון, סיעודי, עיוור, מפגר, משותק, נכה 90% ומעלה וכד׳ 

אם היה לך או לבן זוגך בשנת המס ילד משותק, עיוור מפגר, יובאו בחשבון בחישוב המס שלך או של בן זוגך, לפי בחירתכם, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור. הזיכוי יינתן גם בשל ילד עד גיל 18 הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז.

טופס 116א’

אם היה לך או לבן זוגך בשנת המס ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יובאו בחשבון בחישוב המס שלך או של בן זוגך, לפי בחירתכם, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הליקויים הנ”ל, יש להמציא:
א. טופס 127 – ימולא ע״י רופא
ב. טופס 116א

טופס 116א’      טופס 127

שילמת בעבור החזקת בן משפחה במוסד רפואי או סיעודי 

אם שילמת למוסד מיוחד בעד החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או בעד ילד מפגר, יותר לך זיכוי בשיעור של %35 מאותו חלק מהסכומים ששילמת, העולה על %12.5 מהכנסתך החייבת. בהוצאות נכללים כל הסכומים ששולמו בעד החזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הליקויים הנ”ל, יש להמציא טופס 127 (ימולא ע״י רופא).
*הערה: לא ניתן לקבל זיכוי עבור הסעיף הנ”ל במידה וקיבלת זיכוי לפי ילד נטול יכולת.

ילד/ה שלמד/ה במסגרת מיוחדת או בעל/ת צרכים מיוחדים (כולל ליקויי למידה) 

אם היה לך או לבן זוגך בשנת המס ילד עד גיל 18 הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז יובאו בחשבון בחישוב המס שלך או של בן זוגך, לפי בחירתכם, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הליקויים הנ”ל , יש להמציא:
1. הפנייה של ועדת השמה לחינוך מיוחד (גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל).

טופס 116א’

עברת אירוע רפואי קשה או אשפוז ממושך שכלל אחוזי נכות 

נכה בשיעור 100% וכן עיוור, יכולים לקבל פטור ממס על הכנסתם מיגיעה אישית עד לסכום של 594,000₪ בשנת המס.
אם ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור ושל נכה כאמור הייתה נמוכה מ 71,280- ₪ או לא הייתה לו כלל הכנסה מיגיעה אישית, הכנסתו מכל המקורות כולל הכנסה מיגיעה אישית תהיה פטורה ממס, עד לסכום של 71,280 ₪. בהכנסה מסוימת מריבית שמקורה בפיצויים על נזקי גוף, ישנה תקרת פטור בסך 254,040 ₪.במידה ועברת אירוע רפואי כלשהו ובעקבותיו נקבעו לך אחוזי נכות הנמוכים מאחוזי הנכות המפורטים לעיל אתה רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי. על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הליקויים הנ”ל , יש להמציא אישור על נכות מפקיד השומה.

ביטוחים, תרומות ורווחי הון – מס רווח הון מתיק ניירות ערך (מניות, אופציות, קרנות נאמנות, אג״ח, פקדונות, יה״ש וכו׳)

ישנם מצבים בהם הבנק/בית השקעות מנכה מס לאחר רווח הון ללא קיזוז הפסדים שנצברו בעבר, בנוסף יש אפשרות לקזז הכנסה מעבודה כשכיר על הפסדים בגין יחידות יה”ש (לרוב מדובר על חיפושי גז ונפט).

על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על רווחי הון, יש להמציא:
1. טפסי (867 א’ + ב’, ניכוי מס במקור) – בנקאים / בתי השקעות
2. טופס 1322 (ימולא על ידנו).
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על רווחים מיחידות יה”ש, יש להמציא:
1. אישור מהבנק על סכומי הרכישות והמכירות במהלך השנה ומספר היחידות המוחזקות בתום השנה.
2. תעודה חתומה מהשותפות ובה פירוט הנתונים לצורך חישוב הניכוי למחזיק זכאי לשנת המס (יושג על ידנו).
3. טופס 858 (ימולא על ידנו).

הפקדת כספים באופן עצמאי לקופות גמל, ביטוח חיים ו/או פנסיה ו/או אובדן כושר עבודה עבורך ו/או עבור אחד מבני משפחתך

עובד אשר מעוניין להגדיל את חסכונותיו המצטברים ליום הפנסיה, רשאי לבצע הפקדה עצמאית גם עבור אותו חלק בשכר בגינו המעביד לא הפריש כספים (עמלות/בונוס/פרמיה/הוצ’ רכב/שעות נוספות וכו’).
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הפקדות עצמאיות אלו, יש לקבל אישור למס הכנסה מחברת הביטוח אליה הפקדת את הסכומים הנ”ל.

תשלום משכנתא

לצורך קבלת משכנתא מהבנקים השונים אנו נדרשים לרכוש ביטוח חיים וביטוח מבנה מאחת חברות הביטוח.
מס הכנסה מקנה זיכוי של 25% מהפרמיה לביטוח החיים.
על מנת לבדוק את הזכאות להחזר מס על הביטוח חיים, יש לקבל אישור למס הכנסה מחברת הביטוח אליה הפקדת את הסכומים הנ”ל.

תרמתי לאגודות, עמותות או בתי כנסת המוכרים ע״י מס הכנסה (מלכ״ר) לפי סעיף 46

אם תרמת, אתה או בן זוגך למוסד ציבורי שאישר שר האוצר לעניין זה או לקרן לאומית (הסוכנות היהודית לא”י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל), או ללב”י תרומה מיוחדת בסך של למעלה מ-180 ₪, מגיע לך זיכוי מהמס בשיעור של %35 מסכום התרומה.
* על הקבלה המקורית אמור להופיע מוכר לפי סעיף 46 לפקודה.
* במידה ולא רשום על הקבלה מוכר לפי סעיף 46 לפקודה, ניתן לבדוק באתר מס הכנסה אם התרומה מוכרת.

על מנת לקבל את החזר המס על תרומות, יש להביא את הקבלות המקוריות.